SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

1. udział 1/3 części w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w obrębie Szkody, gmina Biała Piska składającej się z działki nr 7/15 o powierzchni 1,2502 Ha ujawnionej w KW nr OL1P/00025237/5 wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności działki nr 7/18  o powierzchni 0,0626 Ha ujawnionej w KW nr OL1P/00025232/0 stanowiącej drogę dojazdową - za cenę nie niższą niż 2/3 ich wartości oszacowania: 11.440,00 zł (wartość oszacowania: 17.160,00 zł).

2. udział 1/3 części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 191/12, 191/14, 191/15 o łącznej powierzchni 1,4000 Ha ujawnionych w KW nr OL1P/00025029/4 położonych w obrębie Zalesie, gmina Biała Piska, zabudowanych budynkiem produkcyjno-gospodarczym o pow. ok. 301 m² - za cenę nie niższą niż 2/3 ich wartości oszacowania: 31.485,00 zł (wartość oszacowania: 47.228,00 zł).

 

Na nieruchomości należy składać osobne oferty. Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 6 lipca 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 10 lipca 2024r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndykolsztyn.com.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Udział 1/3 Szkody i Zalesie gm. Biała Piska 

Cena minimalna: 42.925,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2