SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Grabowskiego 6/25 o pow. użytkowej 40,60 m² (4.433,49 zł/m²) KW nr OL1L/00015318/0 - za cenę nie niższą niż 135.000,00 zł (wartość oszacowania: 180.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 stycznia 2024r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 10 stycznia 2024r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Justyną Zajnowską tel. 572 016 970

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.eu oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 502 957 530.

Mieszkanie ul. Grabowskiego 6/25 Lidz.Warmiński

Cena minimalna: 135.000,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2