SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 0,3027 ha (154,60 zł/m²) ujawnioną w księdze wieczystej KW nr OL1N/00014186/0 w użytkowaniu wieczystym do dnia 15 grudnia 2095r. stanowiącą działki nr 247, 248, 249 zabudowane budynkiem mieszkalno-magazynowym o pow. 537,73m² (870,32 zł/m²) i otwartą wiatą rekreacyjną o konstrukcji drewnianej położoną w Nidzicy przy ul. Wiosennej 1, województwo warmińsko-mazurskie - za cenę nie niższą niż 1/2 jej wartość oszacowania: 468.000,00 zł. (wartość oszacowania: 936.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 2 maja 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 8 maja 2023r. o godz. 10.30.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Nieruchomość można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Józefem Fydrych tel. 513 169 001.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

 

 

 

Nieruchomość Wiosenna 1 Nidzica

Cena minimalna: 468.000,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2