Klauzula przetwarzania danych (RODO)

Administratorami danych osobowych jest Tadeusz Grabowski działający jako Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny (nr licencji 65) oraz Kamil Grabowski działający jako Doradca Restrukturyzacyjny (nr licencji 1383) prowadzący wspólnie Biuro Syndyków mające siedzibę w Olsztynie (10-418) przy ul. Przemysłowej 2. Wymienieni odpowiadają za zapewnienie funkcjonowania serwisu i obsługę oferentów.

Administrator danych osobowych

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pana/Pani dane o ile zostaną przez Pana/Panią podane będą przetwarzane w celu:

 realizacji wybranych usług cyfrowych dostępnych w serwisie;

 prowadzenia z Panem/Panią komunikacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej w związku z funkcjonowaniem serwisu, jeśli Pan/Pani zainicjuje taką komunikację;

 w celu wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Doradcy Restrukturyzacyjnego ustanowionego na mocy postanowienia Sądu;

 w celu spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowego i rachunkowości.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych w celach określonych powyżej:

 art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

Serwis udostępnia dane kontaktowe osób trzecich, obranych do ochrony lub dozoru mienia stanowiącego składnik masy upadłości, ponieważ jest to niezbędne do wykonywania funkcji doradcy restrukturyzacyjnego wyznaczonego do wykonywania czynności syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 ze zm.) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2020.814 ze zm.) lub zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2020.1575 ze zm.).

Pana/Pani dane o ile zostaną przez Pana/Panią podane w trakcie komunikacji telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej przetwarzane będą w zakresie:

 imienia i nazwiska;

 danych dotyczących środków porozumiewania się na odległość takich jak adres poczty elektronicznej, numer telefonu;

 adresu miejsca zamieszkania lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresu do korespondencji;

 finansowych danych identyfikujących takich jak NIP, REGON, PESEL.

Każda osoba chcąca zasięgnąć informacji o usługach świadczonych przez Doradcę Restrukturyzacyjnego lub składniku masy upadłości oferowanym do sprzedaży, ma pełne i nieograniczone prawo do decydowania o ujawnieniu nam swoich danych osobowych. Pana/Pani dane umożliwiają administratorowi prowadzenie komunikacji z Panem/Panią. Ujawnienie danych osobowych w tych przypadkach jest całkowicie dobrowolne. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku chęci złożenia wiążącej oferty, na zakup oferowanych w serwisie do sprzedaży składników masy upadłości, z tych względów zastrzegamy sobie prawo do odmowy zawarcia lub wykonania usługi, jeśli Pan/Pani nie zgadza się na podanie potrzebnych danych osobowych. Działalność związana z pełnieniem funkcji Doradcy Restrukturyzacyjnego jest wykonywana na mocy postanowienia Sądu, tak też mieści się ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sądy, a przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Zakres przetwarzania danych

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, a w szczególności przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z umów, w tym roszczeń podatkowych, nie dłużej niż przez ustawowy termin przechowywania akt zakończonego postępowania upadłościowego, w którym udostępniono administratorowi dane. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych, żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Administrator dokonuje przeglądu przydatności przetwarzania danych osobowych nie rzadziej niż co 5 lat. W ramach prowadzonej komunikacji e-mail mają Państwo prawo żądania sprostowania danych lub ich usunięcia. Dane osobowe wykorzystywane w ramach komunikacji e-mail będą przetwarzanie przez okres prowadzenia tej komunikacji. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Profilowanie, okres przetwarzania i prawa podmiotów danych

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zadać pytanie związane z naszą Polityką Przetwarzania Danych i Prywatności prosimy o kontakt na adres pocztowy: Biuro Syndyka 10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 2.

Kontakt z Administratorem

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2