SYNDYK MASY UPADŁOŚCI

Trapez Sp. z o.o.

sprzeda

nieruchomość gruntową o pow. 2,749 ha (46,27 zł/m²) zabudowaną budynkiem mieszkalnym (rezydencją) o powierzchni użytkowej 402,70 m² (3158,67 zł/m²), obciążoną prawem dożywocia na rzecz osoby w wieku 78 lat, położoną w miejscowości Zyndaki 56 gm. Sorkwity, woj. warmińsko-mazurskie KW nr OL1M/00006697/5 - za cenę nie niższą niż 2/5 jej wartości oszacowania: 763.200,00 zł (wartość oszacowania: 1.908.000,00 zł).

 

Sprzedaż prowadzona jest w formie konkursu ofert. Oferty pisemne, z podaniem proponowanej ceny należy składać w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Stankiewicza w Olsztynie przy ul. Dąbrowszczaków 18/4, tel. (89)527 32 30 - w terminie do dnia 5 stycznia 2023r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi 11 stycznia 2023r. o godz. 10.00.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie.

 

O wyniku oferenci zostaną powiadomieni listownie. Przystąpienie do konkursu oznacza zapoznanie się z regulaminem konkursu ofert i jego akceptacją. Syndyk zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty a także unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu ofert jest dostępny w Internecie na stronie www.syndykolsztyn.com oraz www.syndyk.eu.

 

Tel. do syndyka 503 313 338.

Nieruchomość Zyndaki 56 gm. Sorkwity

Cena minimalna: 763.200,00 zł

 

tel. 502 957 530

tel. 503 313 338

10-418 Olsztyn

Biuro Syndyków

Tadeusz Grabowski

Kamil Grabowski

ul. Przemysłowa 2